LTE Band

LTE 모듈을 이용하면서 참고해야 하는 자료들을 모아보았습니다.

LTE에서 이용 중인 밴드 번호에 따른 주파수 대역

LTE 모듈을 이용하다 보면, 통신사 별로 어느 대역의 밴드를 어느 주파수로 서비스 중인지 알 필요가 있습니다.

Band Duplex
mode[A 1]
ƒ
(MHz)
Common
name
Subset of band Uplink[A 2]
(MHz)
Downlink[A 3]
(MHz)
Duplex spacing
(MHz)
Channel bandwidths
(MHz)
1 FDD 2100 IMT 65 1920 – 1980 2110 – 2170 190 5, 10, 15, 20
2 FDD 1900 PCS[A 4] 25 1850 – 1910 1930 – 1990 80 1.4, 3, 5, 10, 15, 20
3 FDD 1800 DCS   1710 – 1785 1805 – 1880 95 1.4, 3, 5, 10, 15, 20
4 FDD 1700 AWS‑1[A 4] 66 1710 – 1755 2110 – 2155 400 1.4, 3, 5, 10, 15, 20
5 FDD 850 Cellular 26 824 – 849 869 – 894 45 1.4, 3, 5, 10
7 FDD 2600 IMT-E   2500 – 2570 2620 – 2690 120 5, 10, 15, 20
8 FDD 900 Extended GSM   880 – 915 925 – 960 45 1.4, 3, 5, 10
11 FDD 1500 Lower PDC 74 1427.9 – 1447.9 1475.9 – 1495.9 48 5, 10
12 FDD 700 Lower SMH[A 5] 85 698 – 716 728 – 746 30 1.4, 3, 5, 10
13 FDD 700 Upper SMH[A 6]   777 – 787 746 – 756 −31 5, 10
14 FDD 700 Upper SMH[A 7]   788 – 798 758 – 768 −30 5, 10
17 FDD 700 Lower SMH[A 8] 12, 85 704 – 716 734 – 746 30 5, 10
18 FDD 850 Lower 800 (Japan) 26 815 – 830 860 – 875 45 5, 10, 15
19 FDD 850 Upper 800 (Japan) 26 830 – 845 875 – 890 45 5, 10, 15
20 FDD 800 Digital Dividend (EU)   832 – 862 791 – 821 −41 5, 10, 15, 20
21 FDD 1500 Upper PDC 74 1447.9 – 1462.9 1495.9 – 1510.9 48 5, 10, 15
24 FDD 1600 Upper L‑Band (US)   1626.5 – 1660.5 1525 – 1559 −101.5 5, 10
25 FDD 1900 Extended PCS[A 9]   1850 – 1915 1930 – 1995 80 1.4, 3, 5, 10, 15, 20
26 FDD 850 Extended Cellular   814 – 849 859 – 894 45 1.4, 3, 5, 10, 15
28 FDD 700 APT   703 – 748 758 – 803 55 3, 5, 10, 15, 20
29 SDL 700 Lower SMH[A 10]   N/A 717 – 728 N/A 3, 5, 10
30 FDD 2300 WCS[A 11]   2305 – 2315 2350 – 2360 45 5, 10
31 FDD 450 NMT   452.5 – 457.5 462.5 – 467.5 10 1.4, 3, 5
32 SDL 1500 L‑Band (EU) 75 N/A 1452 – 1496 N/A 5, 10, 15, 20
34 TDD 2000 IMT   2010 – 2025 N/A 5, 10, 15
37 TDD 1900 PCS[A 12]   1910 – 1930 N/A 5, 10, 15, 20
38 TDD 2600 IMT-E[A 12] 41 2570 – 2620 N/A 5, 10, 15, 20
39 TDD 1900 DCS–IMT Gap   1880 – 1920 N/A 5, 10, 15, 20
40 TDD 2300 S-Band   2300 – 2400 N/A 5, 10, 15, 20
41 TDD 2500 BRS   2496 – 2690 N/A 5, 10, 15, 20
42 TDD 3500 CBRS (EU, Japan)   3400 – 3600 N/A 5, 10, 15, 20
43 TDD 3700 C-Band   3600 – 3800 N/A 5, 10, 15, 20
44 TDD 700 APT   703 – 803 N/A 3, 5, 10, 15, 20
46 TDD 5200 U-NII[A 13]   5150 – 5925 N/A 10, 20
47 TDD 5900 U-NII-4[A 14]   5855 – 5925 N/A 10, 20
48 TDD 3500 CBRS (US)   3550 – 3700 N/A 5, 10, 15, 20
49 TDD 3500 C-Band 48 3550 – 3700 N/A 10, 20
50 TDD 1500 L‑Band (EU)   1432 – 1517 N/A 3, 5, 10, 15, 20
51 TDD 1500 L‑Band Extension (EU)   1427 – 1432 N/A 3, 5
52 TDD 3300 C-Band   3300 – 3400 N/A 5, 10, 15, 20
53 TDD 2400 S-Band   2483.5 – 2495 N/A 1.4, 3, 5, 10
65 FDD 2100 Extended IMT   1920 – 2010 2110 – 2200 190 5, 10, 15, 20
66 FDD 1700 Extended AWS (AWS‑1–3)[A 15]   1710 – 1780 2110 – 2200[2] 400 1.4, 3, 5, 10, 15, 20
67 SDL 700 EU 700   N/A 738 – 758 N/A 5, 10, 15, 20
68 FDD 700 ME 700   698 – 728 753 – 783 55 5, 10, 15
69 SDL 2600 IMT-E[A 12]   N/A 2570 – 2620 N/A 5
70 FDD 1700 Supplementary AWS (AWS‑2–4)[3]   1695 – 1710 1995 – 2020 295 – 300[4] 5, 10, 15
71 FDD 600 Digital Dividend (US)   663 – 698 617 – 652 −46 5, 10, 15, 20
72 FDD 450 PMR (EU)   451 – 456 461 – 466 10 1.4, 3, 5
73 FDD 450 PMR (APT)   450 – 455 460 – 465 10 1.4, 3, 5
74 FDD 1500 Lower L‑Band (US)   1427 – 1470 1475 – 1518 48 1.4, 3, 5, 10, 15, 20
75 SDL 1500 L‑Band (EU)   N/A 1432 – 1517 N/A 5, 10, 15, 20
76 SDL 1500 L‑Band Extension (EU)   N/A 1427 – 1432 N/A 5
85 FDD 700 Extended Lower SMH[A 5]   698 – 716 728 – 746 30 5, 10
87 FDD 410 PMR (APT)   410 – 415 420 – 425 10 1.4, 3, 5
88 FDD 410 PMR (EU)   412 – 417 422 – 427 10 1.4, 3, 5
Band Duplex
mode[A 1]
ƒ
(MHz)
Common
name
Subset of band Uplink[A 2]
(MHz)
Downlink[A 3]
(MHz)
Duplex spacing
(MHz)
Channel bandwidths
(MHz)

일부 숫자가 누락된 밴드(예. Band 6)는 LTE에서 이용되지 않는 밴드입니다.

국내 통신사 보유 주파수

이동통신 사업자 주파수 할당현황
이동통신 사업자 주파수 할당현황
통신사
주파수
상향 대역폭
하향 대역폭
채널(EARFCN)
기타
SK텔레콤
1대역 2.1GHz
15 MHz
15 MHz
275/18275
보조 대역 2
 
3대역 1.8GHz
10+5 MHz
20 MHz
1350/19350
보조 대역 1, 광대역
 
5대역 850MHz
10 MHz
10 MHz
2500/20500
주 대역
 
7대역 2.6GHz
20 MHz
20 MHz
2850/20850
보조 대역 3, 광대역
 
7대역 2.6GHz
10 MHz
10 MHz
3200/21200
보조 대역 4
KT
1대역 2.1GHz
15 MHz
15 MHz
475/18475[6]
보조 대역 2
 
3대역 1.8GHz
10+5 MHz
20 MHz
1550/19550
주 대역, 광대역
 
3대역 1.8GHz
10 MHz
10 MHz
1694/19694,
보조 대역 3
 
8대역 900MHz
10 MHz
10 MHz
3743/21743
보조 대역 1
 
26대역 800MHz
5 MHz
5 MHz
–/–
현재 미사용(협대역, 기지국 전혀 없음)
LG U+
1대역 2.1 GHz
20 MHz
20 MHz
100/18100
보조 대역 2, 광대역
 
5대역 850 MHz
10 MHz
10 MHz
2600/20600
주 대역
 
7대역 2.6 GHz
20 MHz
20 MHz
3050/21050
보조 대역 1, 광대역
국내 통신사 보유 주파수

참고자료

LTE 주파수 대역 : 밴드별 주파수 표를 가져왔습니다.

LTE : 국내 통신사 보유 주파수를 가져왔습니다.

추가적인 정보

GSM 주파수 대역 : 우리나라에서는 서비스 중인 통신사가 없습니다. GSM은 WCDMA, LTE와는 다르게 밴드를 정의하고 있습니다.

UMTS 주파수 대역 : WCDMA(UMTS-FDD, UTRA-FDD, 혹은 IMT-2000 CDMA Direct Spread)에서 사용되는 주파수 대역입니다. 우리나라에서는 3G(3세대 이동통신)로 알려져 있습니다. 같은 밴드에 대해서는 LTE와 정의가 동일합니다.

대한민국 주파수 분배표

대한민국 주파수 이용현황 도표


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다
Enter Captcha Here :